Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Rekonstrukce cesty k Lesnímu divadlu

Peticí proti kácení stromů v okolí Lesního divadla se zabývala rada města v půlce listopadu, ještě v původním předvolebním složení. Podle autorů petice je rekonstrukce cesty zbytečná a současný stav vyhovující. Naopak vykácením více než dvou stovek stromů dojde podle petentů k nevratnému zásahu do charakteristické atmosféry Lesního divadla a jeho okolí.

Podle starosty města je několik důvodů k rekonstrukci cesty. V první řadě to je udržení dobré dopravní obslužnosti v lokalitě, kde se nacházejí nyní již i rodinné domy. Další důvod je hospodářský. A v neposlední řadě je důvodem technická obsluha Lesního divadla pro akce, které se zde konají.
V současnosti město čeká na vyjádření černošického odboru životního prostředí a následně dojde k projednání na krajském úřadě. Před případnou realizací plánuje starosta zorganizovat opakované veřejné setkání s odbornou diskusí nad projektem. Konat by se mohlo v průběhu ledna či února. „Tam by také mohly být diskutovány i argumenty uvedené v petici,“ dodává Smrčka, který podtrhuje fakt, že právě tuto cestu lze zrekonstruovat z dotace. „Ve městě máme spoustu cest, které potřebují obnovu. Bohužel, na ty zatím žádné dotační tituly neexistují. Tady ale máme šanci dotaci využít. Celá rekonstrukce bude stát přibližně 3,5 milionu Kč, přičemž město zaplatí přibližně 690 tisíc a ostatní prostředky budou uhrazeny z grantu.“ (Pozn. red.: částky jsou uvedeny bez DPH)

Má být ekonomický důvod rozhodujícím argumentem pro renovaci a rozšíření lesní cesty? Zeptali jsme se na to i Jana Lojdy, zastupitele, který má ve své gesci právě oblast životního prostředí v extravilánu města. Také on je zastáncem rekonstrukce.

Je rekonstrukce cesty k Lesnímu divadlu nezbytná? Proč?

Z obecného pohledu je údržba, oprava či rekonstrukce jakékoliv cesty, ať v samotném městě Řevnice nebo jeho okolí, samozřejmě nezbytná. Jedná se o stavby, které plní svůj účel – jezdí po nich automobily, kola, chodí po nich lidé, vozí se po nich materiál. Cesty jsou stavbami, které jako každé jiné plněním své funkce a dalšími vnějšími vlivy podléhají opotřebení, postupem času se snižuje jejich užitková hodnota, až přestanou sloužit svému účelu. Toto samozřejmě platí nejen pro ulice v obci, ale i polní cesty, ani lesní cesty nejsou výjimkou. Tyto všechny typy místních a účelových komunikací jsou ve vlastnictví a správě města a město je musí udržovat tak, aby sloužily svému účelu a byly pro jejich uživatele bezpečné.

Optimální zpřístupnění lesů se vyjadřuje hustotou lesní cestní sítě. Hustota lesní cestní sítě dosahuje v České republice podle národní inventarizace lesů necelých 14 m/ha. Pro srovnání, hustoty lesních cest v okolních státech jsou: na Slovensku18,5 m/ha, ve Švýcarsku 26,2 m/ha, v Rakousku 30,0 m/ha, v Německu 25,0 m/ha. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů kvantifikoval aktuální hustotu lesních cest na řevnickém majetku 8 m/ha lesa, tedy poměrně nízko pod hospodářským optimem.

Stáří lesních cest v řevnickém lese je více jak 40 let. Životnost lesních cest se obecně udává v rozmezí 20–30 let. Veškeré cesty v řevnickém lese, včetně cesty k Lesnímu divadlu, jsou již za hranicí účetní, daňové i morální odpisovosti. I přes značnou míru oprav je situace často dána skutečností, že vozovky nebyly navrženy na dnešní dopravní zatížení, zvyšování nápravových tlaků a především zvyšování intenzity provozu. Cesta k Lesnímu divadlu je z pohledu frekvence pojezdu automobilů jedna z nejvytíženějších lesních cest. Je nutno dodat, že na rozdíl od dalších lesních cest slouží tato cesta navíc ještě k zpřístupnění okrajové zástavby města a Lesního divadla, čímž posouvá její funkčnost, ale i nutnost častějších oprav nad rámec běžných hospodářských tras.

Často se setkáváme s názory, že lokalitu kolem Lesního divadla není nutno lesnicky obhospodařovat, protože se zde vyskytuje stabilní listnatý les, Lesní divadlo s jeho trvalým, klidným lesním prostředím. Současné kalamitní epizody na lesním majetku Řevnic však hovoří o opaku. Příkladem je rozsáhlá sněhová kalamita v roce 2016, která rozlámala více než 10 ha porostů a jejíž odstranění vyžadovalo značné úsilí lidí a nasazení techniky k jejímu zdárnému odstranění a obnově lesa. Rok 2018 je ve znamení další velké kalamity, jejímž prvopočátkem jsou velmi suché roky 2015 a letošní rok 2018. Oslabené stromy nejsou schopny čelit tlaku kůrovce a hromadně hynou. V letošním roce se v Řevnicích v podstatě odstraňuje pouze kalamitní dříví, které je nutné z lesa včas vyvézt a zabránit tak šíření dalších škodlivých činitelů. Bylo by bláhové při současném vývoji klimatu a znalosti škůdců nejen na smrku, ale i listnatých dřevinách předpokládat, že bez včasných zásahů a řádného hospodaření zůstane les lesem tak, jak ho vidíme v současné podobě. Dalším neopomenutelným faktem jsou lesní požáry, jejichž výskyt vlivem klimatických podmínek stále roste. Pouze v letošním roce zasahovali hasiči v řevnickém lese již třikrát při plném zásahu (obvykle 2 cisterny), přičemž pouze včasné odhalení požáru a jeho včasná likvidace předešly vyšším materiálním škodám i možnému ohrožení zdraví osob. Dá se považovat za uspokojivé, že řevnický les nepostihl podobný požár jako na sousedním majetku, kdy v tomto roce shořel les v řádech jednotek hektarů a k doplnění zásahu musel být povolán následně i vrtulník. Kvalitní lesní cestní síť je základem k plnění všech uvedených potřeb, které úzce souvisejí s hospodařením v lesích.

Z čistě hospodářského hlediska je v řevnickém lese potřebná výstavba či rekonstrukce i dalších lesních cest, volba postupu (prioritizace) je pak na vlastníku lesa, tedy na aktuálním složení vedení města.

Komu by primárně měla sloužit?

Lesní cesty mají pro lesní hospodářství zásadní význam, protože především zpřístupňují lesní porosty pro hospodaření. Jedná se o pěstební práce, ochranu lesa, dopravu dřeva. Je všeobecně platné, že nejvyšší frekvenci pojezdu však na lesních cestách vytváří správa lesa, která dohlíží na hospodaření v lese, monitoruje stav v ochraně lesa, výskyt požárů, dále pak provoz myslivosti, která je nedílnou součástí hospodaření v lese, a státní správa lesů. Cesty v řevnickém lese (především ty, které jsou v těsné blízkosti města) dále slouží pro rekreační pohyb občanů a právě neopomenutelným specifikem cesty k Lesnímu divadlu je zpřístupnění majetků občanů Řevnic a samotného Lesního divadla. Veškerý pohyb po této komunikaci podléhá souhlasu města. Občan Řevnic může na obecním úřadě obdržet v odůvodněných případech výjimku ze zákazu vjezdu, která se váže na konkrétní registrační značku automobilu, zároveň do podmínek povolování akcí v Lesním divadle byla nově zařazena povinnost organizátora akce zajistit dodržování výše stanovených pravidel. Závěrem je třeba říct, že neoddiskutovatelnou funkci plní lesní cesta v případě hasebního zásahu, případně zásahu dalších jednotek Integrovaného záchranného systému (viz výše).

 Jak bude cesta vypadat – jak bude široká a jaký bude mít povrch? Kolik se bude kácet stromů a je to opravdu nutné? Nepřichází v úvahu nějaká skromnější varianta?

Výstavba cest podléhá platné legislativě, kterou je vedle obecně platného stavebního zákona v těchto případech vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. Ta stanovuje parametry cest tak, aby vyhovovaly dnešním požadavkům na plnění účelu cest. Jsou tak dány např. podélné a příčné sklony, šířka, odvodnění (mimochodem stávající cesta k Lesnímu divadlu není žádným odvodněním vybavena).  Plnění těchto parametrů zaručuje nejen funkčnost a životnost cesty, ale také např. bezpečnost provozu a pohybu osob. Plnění této legislativní normy je pro stavbu cest závazné. Cesta vede pokud možno v trase stávající lesní cesty, tedy bez nutnosti odstranění porostu, v některých úsecích návrh tuto trasu mírně opouští – vlivem napřímení trasy a parametru oblouků. Novým prvkem zaneseným v legislativě je též zabezpečení rozhledu při vjezdu na krajskou komunikaci z důvodu bezpečnosti. V těchto zmiňovaných částech musí být odstraněn lesní porost, na druhou stranu původní trasa, která nebude využita, pokud to bude možné, bude zalesněna. Co se týká variant řešení, je zvolena taková varianta, která odpovídá současně platné legislativě. Diskuse se vedla kolem tzv. ochranného pásma podél cesty, které slouží k ochraně okolních stromů a které zvyšuje životnost cesty. Toto pásmo bylo dílčími jednáními zúženo na minimum. Povrch cesty (typ) bude obnoven ve stávajících parametrech. 

Plánujete výsadbu nových stromů?

Částečně najdete odpověď v odpovědích na předchozí dotazy. Jinak co se týká výsadby stromů v řevnickém lese, splňuje to, co ukládá vlastníku lesa zákon o lesích, tedy při obnově porostu volit konkrétní dřevinnou skladbu s určitým podílem listnatých dřevin (tzv. melioračně zpevňujících), ve stanoveném minimálním počtu a zastoupení. Každoročně se v řevnickém lese vysadí jednotky až desítky tisíc nových stromů.

Neobáváte se toho, že pak bude cestu využívat více aut? Bude zde nadále platit zákaz vjezdu?

Podle lesního zákona je zakázáno v lese jezdit a stát s motorovými vozidly. Tento zákaz se podle zákona nevztahuje na vlastníka, tedy město Řevnice, a vlastník lesa je oprávněn ze zákazu udělovat výjimky. Rekonstrukcí lesní cesty se tedy na tomto faktu nic nemění. Je na slušnosti řevnických i mimořevnických občanů dodržovat ustanovení platných zákonů, dále pak kompetencí městské či státní policie jejich dodržování hlídat a kontrolovat. Na obou koncích této cesty bude osazena značka se zákazem vjezdu. O dalším zabezpečení (např. závorami) se neuvažuje.

Jakým způsobem bude stavba financována?

Na rekonstrukci této cesty byly získány prostředky z fondů EU. Míra kofinancování ze strany žadatele, tedy města, je 20 %. Tyto výdaje a některé další související nezbytné náklady budou financovány z pravidelných výnosů z řevnického lesa v rámci pojetí samofinancovatelnosti lesního hospodářství.

Vytvořeno 27.11.2018 16:51:28 | přečteno 645x | matej.bartak
 
load