Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Koaliční poločas

Znak města záhlaví aktuality

Hodiny na radnici odměřily současnému vedení města Řevnice (ANO, TOP 09 a Nezávislí, Naše Řevnice, Mladý hlas Řevnic) polovinu funkčního období. Na jeho počátku jsme se rozhodli léta nefunkční hodinový stroj na náměstí vyměnit a dát do pohybu „stojatý“ řevnický čas. 

Městská rada pod vedením starosty Tomáše Smrčky vznikla po komunálních volbách v roce 2014. Loňský rok si vzhledem k velkému množství realizovaných staveb pracovně pojmenovala jako investiční, letošní – v souvislosti s přípravou na nové dotační období – jako projektový.

Zpočátku se starosta a místostarostové věnovali hlavně velkým akcím, které projektově připravilo minulé vedení města: přístavbě školy a zateplení i výměně střechy a oken staré budovy základní školy, komunikaci před nádražím, revitalizaci zeleně v Havlíčkových sadech, rekonstrukcím ulic Husova a Kozinova nebo Sádecká a Sochorova.

Pokud to bylo možné, pokusili jsme se připravené projekty doplnit o naše představy: úprava předpolí školy (chodník, rekonstrukce vodovodní sítě a odvodnění silnice), bezpečnostní prvky na komunikacích, místo pro cyklisty, oprava a doplnění mobiliáře v parku, cestičky, osvětlení... Za krátkou dobu se také podařilo připravit a realizovat nové velké projekty a získat na ně dotační financování: rekonstrukce ulic Školní, Legií, Boženy Němcové nebo zateplení, oprava fasády a výměna oken (někde i oprava střechy) budov hasičské zbrojnice, školní jídelny a prvního stupně ZŠ, kde nově vznikl i přístřešek pro kola. Za důležitá považujeme i drobná – již realizovaná nebo připravovaná – zlepšení kvality veřejného prostoru (chodník u pošty, nároží školy), kterým se budeme snažit společně s novou městskou architektkou Dariou Balejovou vtisknout koncepčnější charakter.

Několik let trvající napětí okolo základní školy se podařilo zklidnit vloni na podzim. Věříme, že s novým ředitelem bude situace stabilní a škola již nebude předmětem sváru.

Co s náměstím

Proběhla architektonicko-urbanistická soutěž o Cenu Petra Parléře jako součást připravovaného projektu rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. Návrhy byly vystaveny, vznikla publikace, která představila ty nejinspirativnější. Stojíme před výběrem projektantů a rozhodnutím, jaké náměstí chceme. Oprava kašny, pravidelná pečlivá údržba zeleně nebo nová vánoční výzdoba přispěly zatím aspoň k dílčímu zlepšení vzhledu městského centra. Náměstí nyní ožívá nejen po dobu dvou tradičních trhů. Poskytujeme zdarma obchodníkům možnost zřídit předzahrádky a nabízet zboží i před obchody.

Stará škola, školní areál a městské budovy

Na konci loňského roku město po ukončení nevýhodného dlouhodobého pronájmu získalo zpět budovu staré školy, která navazuje na radnici a městský dům s učitelskými byty. Provizorně v ní nyní působí městská policie a ZUŠ. Projekt přístavby školy neřešil chybějící tělocvičnu, navíc zrušil venkovní sportoviště. Úvahy současného vedení města směřují k propojení současných školních budov se starou školou (o jejímž využití povedeme debatu), rekonstruovanou radnicí a městským domem i uvažovanou výstavbou sportovní haly a venkovního sportoviště do jednoho areálu.

Podařilo se nám vyřešit nároky vznesené řádem dominikánů na budovu Zámečku a okolní pozemky. Jednáním jsme dospěli ke stažení žaloby, kterou řád zpochybňoval vlastnictví města. Vzájemná důvěra je dobrým východiskem pro další jednání s jedním s největších vlastníků pozemků na katastru města.

Kam s odpady

Usilujeme o systematické řešení odpadového hospodářství města na základě podrobných analýz. Získali jsme levnější svozové firmy, které vzešly ze společného výběrového řízení s obcemi Lety a Hlásná Třebaň. Jsme aktivní při výhledovém řešení odpadového hospodářství v rámci regionu Dolní Berounka (starosta Tomáš Smrčka a ředitel městské firmy EKOS Pavel Kubásek jsou členy pracovní skupiny). Připravujeme projekt sběrného dvora v areálu EKOS. Požádali jsme o dotaci na 300 kompostérů, které by měly občanům pomoci při využití bioodpadu přímo na jejich pozemcích.

Pořádek musí být

Na začátku letošního roku byla zřízena městská policie – v současné době má čtyři strážníky včetně velitele, kterým je Jiří Dlask, zkušený bývalý náčelník státní policie v Řevnicích. O služby řevnické policie je zájem i v okolních obcích. Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytování s obcemi Všenory, Lety a Jíloviště. Městská policie má k dispozici nový automobil a elektrokolo, které jsme pořídili z rozpočtu města.

Díky dotacím, o které jsme požádali, získal nový automobil i Sbor dobrovolných hasičů.

Zahradní město u lesa

Snažíme se dát do pořádku zanedbanou městskou zeleň, což s sebou přináší někdy i bolestivá rozhodnutí o kácení stromů z důvodu bezpečnosti. Po zkušenostech městských technických služeb s údržbou Havlíčkových sadů jsme péči o park svěřili externí odborné firmě. Za srovnatelné náklady je výsledek přesvědčivější. Připravujeme další projekty revitalizace zeleně pro parčík pod dětským hřištěm a břeh Berounky vedle lávky v ulici Karlštejnská. Hospodaření na 440 ha městského lesa, které zajišťovala firma EKOS, se na konci roku přesune přímo pod město. Podařilo se vyřešit náklady na odstranění letošní lesní kalamity získáním dvoumilionové dotace od ministerstva zemědělství. Další získané dotace budou směřovat do obnovy lesních cest a připravované naučné stezky.

Parkování u nádraží

Druhou etapu revitalizace přednádražního prostoru (chodníky, parkovací stání, osvětlení) jsme připravili s důrazem na podporu alternativních způsobů dopravy – projekt myslí nejen na parkovací místa, ale i na pěší a na ty, kteří se dopravují na nádraží na kolech (cyklostojany a přístřešek na kola). Žádost o dotaci je již podána a bude-li vyřízena kladně, začneme na jaře stavět.

S možností parkování v okolí nádraží souvisí i spolupráce se společností NS Řevnice (majitel bývalého areálu Eurovie). Před dokončením je studie zástavby areálu, kterou společně financujeme a která by měla zajistit pro město průjezdnost areálu, možnost parkování na druhé straně trati i průchod k řece navazující na nádražní podchod.

Městská infrastruktura

Městská firma EKOS, zajišťující provoz vodohospodářské infrastruktury, je stabilizovaná a město získává z pronájmu vodovodu a kanalizace historicky nejvyšší prostředky na obnovu a investice. Průběžně je investujeme hlavně v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací. Pro příští rok se připravuje zásadní projekt rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v lokalitě Na Vrážce. Společně s jednatelem a ředitelem EKOS jednáme také o restrukturalizaci městské společnosti. Záměrem je vznik efektivnější vodohospodářské společnosti, která bude provozovat nejen řevnický vodovod a kanalizaci, ale i infrastukturu okolních obcí - již existuje dohoda s Hlásnou Třebaní a Zadní Třebaní.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod by měla částečně eliminovat problémy, které způsobuje prosakování dešťové vody do kanalizace. Snažíme se mu předcházet pravidelným čištěním dešťové kanalizace a obnovením zasakovacího příkopu v lokalitě V Luhu.

Vznikla studie proveditelnosti protipovodňových opatření v lokalitě Za Vodou (pískovna), v Tůních a v Kejné.

Činnost technických služeb byla zásadně limitována zastaralou technikou. Pořídili jsme nový traktor, žací a mulčovací traktůrek a další drobnou techniku.

Informujeme

Městský zpravodaj RUCH získal modernější grafickou podobu i kultivovanější obsah. Společně s novým webem města byly spuštěny i nové stránky RUCHu a městské společnosti EKOS. V ulicích byl osazen základ městského orientačního systému, který bude dále rozvíjen.

Kam dnes za kulturou

V letošním roce oslavilo řevnické Lesní divadlo 100 let své existence bohatým programem, získalo nové logo i peníze na rekonstrukci zázemí pro účinkující, která bude dokončená ještě v tomto roce. Vyšel kalendář s historickými divadelními plakáty i publikace o historii lesní scény. Kulturní nabídka je v Řevnicích nebývale bohatá. Díky nápadům místních podnikatelů a spolků, které systémově podporujeme granty, vznikly nové festivaly a akce: Hravě zdravě (v jeho rámci i Den bez aut), Houbyfest, Pivní festival, Letní kino, mikulášské nadílky. Snažíme se podporovat digitalizované kino i akce Základní umělecké školy. Naše město je konečně zase v regionu vidět.

Starosta Tomáš Smrčka, místostarostové Marie Reslová a Ondřej Skripnik, radní Iveta Kovářová a Petr Kozák 

Vytvořeno 14.11.2016 9:34:23 | přečteno 268x | matej.bartak
 
load