Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Obce usilují o brzkou rekonstrukci příměstské trati

Znak města záhlaví aktuality

Snížit hluk z nákladní železniční dopravy, vybudovat nový koridor mimo údolí řeky Berounky a stávající trať rekonstruovat a optimalizovat pro příměstskou dopravu. Takové jsou hlavní cíle memoranda, které společně sepsaly obce sdružené v regionu Dolní Berounka, Krajský úřad Středočeského kraje a ministerstvo dopravy. Jaký bod považuje za nejpodstatnější řevnický starosta Tomáš Smrčka? „Důležité je, že budeme společně tlačit na to, aby se s naší železnicí konečně něco dělo. Pro Řevnice je důležitá formulace z memoranda, že rekonstrukce trati by mohla probíhat dílčím způsobem, tedy po etapách. Nemuseli bychom tak čekat na dořešení problematických úseků,“ vysvětlil Smrčka. Pro Řevnice je zásadní například změna systému otevírání závor, nové přejezdy. „Aby vše fungovalo plně automaticky a řidiči už nemuseli u závor čekat,“ říká Smrčka. Doplnil, že projekt optimalizace trati je opět na počátku. „Třebaže se k projektu již vyjadřovalo minulé vedení města, jsme zase na počátku a obce budou muset nový projekt znovu připomínkovat,“ vysvětlil Smrčka s tím, že hlavní rozdíl je podle něj v tom, že rekonstrukce byla rozdělena na tři úseky. Z Berouna do Karlštejna, kde je problematický úsek pod Tetínem, dále z Karlštejna do Mokropes a poslední úsek vede z Mokropes na Prahu a má problematickou část v Černošicích.

Memorandum má deklarativní charakter a nezakládá žádné závazky. Obsahuje tři hlavní cíle.

1. Do roku 2025 snížit hluk ze současné a budoucí nákladní železniční dopravy

· Podpořit maximální využití dotačních programů na postupnou modernizaci brzdných systémů nákladních vozů pro splnění hlukových limitů

· Motivovat dopravce k obnově vozového parku cestou zpoplatnění železniční dopravní cesty zavedením cenového systému zohledňujícího využití „tichých“ nákladních vozů  

2. Rekonstrukce a optimalizace trati pro příměstskou dopravu

· Podpořit i dílčí rekonstrukci předmětné tratě v nejkritičtějších místech a přispět k tomu, abybyla co nejdříve zahájena realizace projektu optimalizace tratě č. 171 Praha - Beroun, kteroupřipravuje SŽDC s aktivní podporou zúčastněných obcí přiřešení této optimalizace s cílem dokončení jejího projednání ve fázích EIA a územního astavebního řízení bez zbytečných časových zdržení.

· Zasazovat se o rekonstrukci tratě způsobem citlivým k povaze a vzhledu dotčené zastavěné ipřírodní oblasti, tj. zejména bez plošného použití vysokých protihlukových stěn (zajištěnímredukce hluku jinými technologiemi a snížením vzniku hluku přímo u zdroje). V případěnezbytnosti lokálního použití protihlukových stěn vyplývající z platných právních předpisůbude jejich architektonický vzhled přizpůsoben dané lokalitě a projednán se zástupcipříslušných obcí.

3. Přesunutí dálkové dopravy mimo údolí řeky Berounky

· Prosadit v co nejkratším časovém horizontu realizaci ekonomicky obhajitelné varianty přímého železničního propojení Prahy a Berouna/Hořovic, vedeného mimo údolí řeky Berounky, které bude využito pro dálkovou nákladní i osobní dopravu a které se stane součástí celoevropské páteřní železniční sítě.

· V současném procesu přípravy uvažovat o budoucím využití stávající tratě Praha Smíchov – Beroun přednostně pro příměstskou dopravu v návaznosti na novou železniční trať. 

Vytvořeno 2.10.2017 20:34:20 | přečteno 239x | matej.bartak
 
load