Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Výběrové řízení na místo účetní

Znak města malý

Město Řevnice

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice, zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou , starostou

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa – účetní města Řevnice.

Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74
Platové zařazení: dle platných mzdových tarifů NV č.300/2019 Sb
Sjednaný druh práce: vedení a zpracování účetnictví města Řevnice
Náplň práce:
- Vedení a zpracování účetnictví města včetně hlášení do centrálních systémů
- Vedení a účtování vystavených a přijatých faktur, veškerých obecních příjmů a nákladů
- Podávání daňových přiznání
- Evidence majetku, příprava podkladů pro inventarizaci majetku
- Spolupráce při přípravě sestavování rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu města
- Spolupráce při sestavování výkazů roční zprávy, sestavování roční uzávěrky, statistiky
- Práce v programovém vybavení od firmy Ortex program Orsoft
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených právních předpisech v platném znění, a to zejména:
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č. 531/1991 Sb., pro některé účetní jednotky
- České účetní standardy
- Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Požadované vzdělání:
- SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání - výhodou vzdělání ekonomického směru
- Výhodou znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí
- Praxe v oblasti komplexního zpracování účetnictví včetně účtování mezd a majetku, DPH, závěrkových prací a sestavování výkazů minimálně 3 roky (praxe ve státní správě výhodou)
- Výhodou znalost personální a mzdové agendy
- Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC, kancelářských programů, účetních systémů, vyplňování formulářů, znalost práce s internetem
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou
- Komunikativnost a časová flexibilita
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
- Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
- znalost jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nutno připojit strukturovaný profesní životopis, s uvedením jednotlivých zaměstnání, časovými údaji a pozicí, kterou uchazeč vykonával, včetně stručného popisu činnosti, kterou v dané pozici vykonával, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou, v první roce možnost kratšího úvazku (nejméně však 3/4)
- zaměstnanecké benefity (stravné 80 Kč za odpracovaný den, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění, flexibilní začátek/konec pracovní doby)

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10. 3. 2020 do 14:00 hodin na adresu:

Městský úřad Řevnice
k rukám starosty
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
obálku označit slovy: „Výběrové řízení – účetní města Řevnice -neotvírat“.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru nejpozději 1. 4. 2020 nebo dle dohody.

Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět.
Schváleno Radou města Řevnice dne 13. 2. 2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, i po jeho dokončení.
Podrobnosti sdělí starosta městaŘevnice Ing. Tomáš Smrčka, tel. 603 525 055.

Vytvořeno 21.2.2020 14:59:44 | přečteno 739x | matej.bartak
 
load