Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Jednalo zastupitelstvo

7. března se konalo 3 jednání Zastupitelstva města Řevnice. Vedle pravidelných částí programu (zprávy z Rady města, Finančního a Kontrolního výboru) se zabývalo zejména finančními záležitostmi.

Na základě návrhu a projednání ve Finančním výboru schválilo Rozpočtové opatření č. 1 týkající se úprav rozpočtu pro rok 2011 ve výši 52,513.000,- Kč na straně příjmů a ve výši 52,513.000,- Kč na straně výdajů. Starosta města Libor Kvasnička připomenul, že došlo k přesunu rozpočtových prostředků, přičemž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž se změní jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových výdajů a příjmů. Dále zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace na akci Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace, kterou obdrželo Město Řevnice od Ministerstva životního prostředí ve výši 57,503.967,- Kč. V té souvislosti zastupitelstvo také schválilo Zástavní smlouvu č. 08016881–Z se Státním fondem životního prostředí ČR na lesní pozemky s příslušejícími lesními porosty nacházejícími se v obci a k.ú. Řevnice na parc. č. 3574/1, 3599/12, 3560/2 a 3572/1. Uvedené lesní pozemky jsou zapsány LV č. 10001 v katastru nemovitostí Praha – západ a jejich cena je 22,397.680,- Kč dle znaleckého posudku Ing. Zdeňka Maříka ze dne 1. 7. 2010. Zastupitelstvo rovněž schválilo bezúplatné převzetí a provozování nového prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v Chodské ulici, které si zde vybudovali majitelé zdejších nemovitostí na vlastní náklady. Součástí daru nejsou vodovodní a kanalizační přípojky včetně domovních sběrných čerpacích šachet. Zastupiteli byl rovněž odsouhlasen prodej obecního pozemku parc.č.1271/18 v obci a k.ú. Řevnice.

thr

(zveřejněno v Ruchu 4/2011)

 
Vytvořeno 15.3.2011 10:33:47 | přečteno 643x | ernest
 
load