Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Z činnosti Rady města

Rada města (RM) se od minulého jednání zastupitelstva sešla osmkrát. Na svých zasedáních se zabývala prodejem pozemků a bezúplatnými převody a uzavřením SOSB-VB. Byla uzavřena budoucí darovací smlouva, ukončení nájemní smlouvy, řešeny žádosti o přidělení bytu v č. p. 928 apod. RM schválila vydávání časopisu Ruch a jeho přípravu do elektronické podoby na web. V souvislosti s tím byli vyzváni občané, aby se nahlásili do databáze městského úřadu pro zasílání aktuálních zpráv sms nebo mailern. RM se zabývala nedostatečnou kapacitou míst jak v ZŠ, tak i MŠ. Jednala o možnostech rozšíření kapacity, schválila přijetí sponzorských darů pro ZŠ Řevnice a jednala s okolními obcemi o neinvestičních příspěvcích na žáky, kteří navštěvují ZŠ Řevnice. V souvislosti s realizací revitalizační zeleně v prostoru kolem ZŠ bylo řešeno přesazení izolační zeleně u ZŠ. ČEZ provádí výměnu elektrického vedení, s čímž souvisí instalace nového veřejného osvětlení (VO), což je nemalý zásah do rozpočtu města. ČEZ nemá na tyto akce žádný harmonogram, proto RM uložila Ekonomickému odboru (EO) jednat o možnosti odkupu podpěrných sloupů veřejného osvětlení. Smlouvy na odkup byly schváleny RM. Na RM bylo předloženo Rozpočtové opatření č.2/2011, Závěrečný účet za rok 2010 a po projednání ve Finančním výboru byly tyto materiály předloženy Zastupitelstvu města ke schválení. RM dále projednávala smlouvy o poskytnutí dotací, půjček apod. RM se na svém jednání zabývala také opravami svého nemovitého majetku, jeho údržbou a rekonstrukcemi. Z tohoto důvodu byly zveřejněny na úřední desce a webu poptávky na provedení opravných prací na budovách v majetku města. Jedná se např. o výměnu oken v budově Zámečku, zateplení ZŠ apod. RM po ukončené inventuře za rok 2010 schválila vyřazovací protokoly 1-4/2011 a vyřazení neupotřebitelného a nefunkčního majetku z evidence — JSDH, Lesní divadlo, Pečovatelská služba a Technické služby.RM byla informována o přijetí dotace ze státního rozpočtu na Pečovatelskou službu a rozhodla o pořízení ojetého osobního automobilu pro Pečovatelskou službu — budou použity finanční prostředky z prodeje osobního automobilu Nissan Almera. RM řešila odstoupení členů Dozorčí rady Ekosu, zrušení Dozorčí rady Ekosu a hospodaření spol. Ekos Řevnice s. r. o. Byla ustavena komise, která se bude zabývat možnostmi prodeje majetku ve vlastnictví města. Provedena kontrola z MF na dotaci Palackého náměstí s tím, že zápis z výsledku byl městu zaslán a dle závěrů kontroly bude město vracet částku 8 989 000,- Kč + penále ve výši 7 829 419,-Kč, protože nebyla správně provedena administrace dotace poskytnuté na rekonstrukci Palackého náměstí a došlo k porušení rozpočtové kázně.

(zveřejněno v Ruchu 6/2011)

Vytvořeno 23.5.2011 22:12:48 | přečteno 607x | ernest
 
load