Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zastupitelstvo jednalo

16. května 2011 se konalo v sále Zámečku 4. zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

Zastupitelstvo mj. - konstatovalo, že pan Ing. Jan Šimůnek složil zákonem předepsaný slib a získal mandát člena zastupitelstva města Řevnice (Mgr. Petr Knýbel odstoupil z důvodu pracovního vytížení v zahraničí) - vzalo na vědomí zprávy o činnosti Rady města, Finančního a Kontrolního výboru- po diskuzi schválilo Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2011 ve výši 108 718,- Kč na straně příjmů a ve výši 108 718,- Kč na straně výdajů dle přílohy s tím, že § 3613 – pol. 5171 (havarijní oprava střechy ZŠ) bude ponížena o částku 45.000,- Kč a tato částka bude přesunuta do rozpočtové rezervy na § 6409 – pol. 5901 - bez výhrad schválilo Závěrečný účet města Řevnice za rok 2010 a starosta Libor Kvasnička doplnil, že audit na MÚ byl bez výhrad a město může na základě jeho výsledku žádat o dotace - po diskuzi schválilo odkup 16 ks podpěrných sloupů v ulicích Mírová, Máchova, Vrchlického a Sochorova pro zachování vedení veřejného osvětlení za částku 20.174,- Kč s DPH a odkup 3 ks sloupů v ulici Žižkova za částku 3 875,- Kč s DPH, (cena je včetně vypracovaných znaleckých posudků) - schválilo za město Řevnice jako zástupce sdružení ŘeLeDo pana Libora Kvasničku – předsedu, pana Ing. Jiřího Drvotu a pana Petra Zavadila - obdrželo informace o záměru prodeje majetku města Řevnice (budova č.p. 2 a okolní pozemky, pozemek na objížďce, bažantnice, slepičárna, staré nádraží) - vzalo na vědomí informaci o možnosti prodeje dlažebních kostek - uložilo Radě města připravit Harmonogram jednotlivých zakázek a zpracování kalendáře příjmů a výdajů pro rok 2011 - uložilo Radě města připravit do příštího Zastupitelstva města návrh na zvýšení poplatků, daní a pronájmů s celkovou sumarizací - uložilo  Radě města připravit varianty řešení situace spol. Ekos s r.o. Řevnice: a) jednání o společném podniku, b) předložit podnikatelský plán revitalizace Ekosu, c) utlumení činnosti Ekosu.

thr

(zveřejněno v Ruchu 6/2011)

Vytvořeno 23.5.2011 22:15:33 | přečteno 141x | ernest
 
load