Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Základní škola Řevnice se souhlasem zřizovatele připravuje na nový školní rok 2012/ 2013 založení Školního poradenského pracoviště. Příprava na provoz trvala přibližně jeden rok. Nápad a záměr založit takové pracoviště vznikl na základě neustále se zvyšujícího počtu žáků se  SVP (Speciálními vzdělávacími potřebami), s čímž souvisí i zvyšující se počet žáků s SPU (Specifickými poruchami učení) a SPCH (Specifickými poruchami chování). Naše škola jako každá moderní škola má za cíl nabízet v rámci vzdělávacího procesu rovné šance pro všechny žáky bez rozdílu. S tím jednoznačně souvisí poskytování odpovídající odborné péče přímo ve škole, - pro žáky, rodiče a pedagogy. V letošním roce jsme nabídli péči a podporu školního psychologa / speciálního pedagoga, který mimo jiné řídí také činnost celoročních skupinových reedukací a konzultuje s rodiči žáků postupy v rámci domácí práce a přípravy.

Školní poradenské pracoviště bude zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků se bude podílet na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, který bude schopen obstát v silné konkurenci. Strategickým cílem je vytvořit funkční komunikační systém odborné podpory, který bude zabezpečovat nezbytné podmínky pro zajištění růstu kvality školy jako takové. K obecným cílům patří zejména včasná intervence při aktuálních obtížích žáků a třídních kolektivů, poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření předpokladů pro jeho snižování, zajištění odpovídajících podmínek pro možnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností ve škole, primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi bude souhlas jeho zákonných zástupců, prostřednictvím tzv. „Generálního souhlasu“. Školní poradenské pracoviště bude současně zajišťovat propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení, jako jsou PPP – Pedagogicko-psychologické poradny, SPC - Speciální pedagogická centra a SVP - Střediska výchovné péče. Systém poskytované péče všemi spolupracujícími subjekty zůstává samozřejmě ze zákona zachován, zejména se jedná o vyšetření a diagnostiku ve spádových PP poradnách, včetně závěrečných zpráv a doporučení. Nastávající školní rok bude tedy premiérovým ohledně zahájení činnosti Školního poradenského pracoviště a měl by žákům, rodičům i pedagogům přinést zlepšení v oblasti péče a podpory, škole zkušenosti a poznatky k ověření a dokončení celého záměru. Školní poradenské pracoviště bude umístěno v prostorách současné ředitelny školy na II. stupni, která bude přesunuta do přízemí školní budovy. K realizaci těchto změn mohlo dojít i díky vstřícnému postoji zřizovatele, který souhlasí se všemi navrženými kroky.

 JD

Vytvořeno 17.4.2012 21:30:48 | přečteno 258x | ernest
 
load