Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Poslední „hrubě nepřesná“ vyjádření a „naprosto mylné“ výklady - tentokrát nejen od paní Hrubé

Pan Sudek moje výklady k problematice přijímání žáků k základnímu vzdělávání, při kterých vycházím z mého studia na VŠ zaměřeného na řízení škol, označil opakovaně za hrubě nepřesné a naprosto mylné. Níže uvedená vyjádření se od mého neliší, jsou tedy „logicky“ stejně pomýlená. A není divu, jsou totiž „jen“ od ředitele odboru legislativy ministerstva školství a Ligy pro lidská práva. Další diskuze s panem zastupitelem, po těchto písemně doložitelných výkladech práva, se pro mne stává naprosto irelevantní a definitivně uzavřenou. Pro úplnost připomínám, že p. Sudek je nově jmenovaným zástupcem zřizovatele ve Školské radě, za účelem zlepšení jejího dosavadního fungování.

1) O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel základní školy. Jde o jeho výlučnou kompetenci, do níž není oprávněn zasahovat žádný jiný orgán nebo subjekt, tj. ani zřizovatel, školská rada apod. Dle ust. § 36 odst. 5 žák plní povinnou školní docházku ve spádové škole(tj. základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Při zápisu dítěte k povinné školní docházce je tedy výslovně zakotveno právo na svobodnou volbu školy, a je proto na rozhodnutí zákonných zástupců, zda zvolí spádovou školu či jinou základní školu dle vlastního výběru. Z přijímacího řízení proto nelze vyloučit děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy, resp. rozhodnout pro tento důvod o jejich nepřijetí k základnímu vzdělávání. Takto nastavená kriteria by popírala výše uvedené právo na svobodnou volbu školy a byla by v rozporu se školským zákonem, resp. základním právem na vzdělání zaručeným v čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Současně třeba poznamenat, že (s ohledem na způsob, jímž obce plní svou povinnost dle ust. § 178 odst. 1 školského zákona) ne všechny děti mají spádovou školu a výše popsaný přístup by ve svém důsledku mohl vést k popření jejich práva na vzdělání a plnění povinnosti školní docházky. 2) Listina základních práv a svobod zaručuje dle článku 3 odst. 1 základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení - formulace "jiného postavení" zahrnuje také "místo bydliště".

 S. Hrubá

Vytvořeno 8.9.2012 20:20:11 | přečteno 251x | ernest
 
load