Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Kdo může za špatné hospodaření EKOSu?

V městské firmě EKOS bylo během deseti let dvakrát vyměněno vedení. V obou případech proto, že společnost špatně fungovala. V roce 2006 byl z funkce jednatele odvolán Petr Kubásek, letos v únoru Václav Zdráhal. Pokaždé zůstaly městu Řevnice, jako většinovému či jedinému vlastníku EKOSu, dluhy. Zjevné, které je třeba splácet, či skryté v nutných investicích do skládky a její rekultivace. Od října má EKOS nového ředitele Pavla Kubáska. Ani ne třicetiletý absolvent bakalářského studia na VŠCHT se stal zároveň vedoucím střediska technických služeb na městském úřadě.

O působení jeho otce Petra Kubáska v čele EKOSu dodnes kolují po Řevnicích legendy. Co všechno se na skládku načerno navozilo a kolik na tom město prodělalo. Jak neprůhledné bylo hospodaření firmy. Bylo, nebylo... Důvody odvolání Petra Kubáska nebyly nikdy zveřejněny, jeho hříchy sečteny, občané Řevnic se nedozvěděli, zda městu vznikla škoda, jak byla veliká a kdo je za ni odpovědný. Je známo jen to, že ze šesti a půl miliónového dluhu firmy Švestka, který v době Kubáska staršího na skládce vznikl, se kvůli nedostatečné dokumentaci, která by u soudu neobstála, vrátilo městu až vloni formou mimosoudního vyrovnání sotva půl milionu. Ostatní relevantní dokumentaci z té doby nikdy nikdo nezkoumal. Petra Kubáska nahradili ve funkcích placených jednatelů tehdejší místostarosta Václav Zdráhal a starosta Miroslav Cvancinger. Když nastoupili, deklarovali odhodlání zprůhlednit a zkvalitnit fungování městské firmy. Vznikla i dozorčí rada EKOS, jíž předsedal Petr Kozák. Pan Zdráhal se stal rovněž výkonným ředitelem EKOSu. Ve funkci jednatele skončil letos v únoru a jako ředitel na konci září. Pan Cvanciger se jednatelské funkce vzdal v létě 2009. Postupně se pod EKOS, který původně provozoval jen skládku, přesunulo hospodaření v městském lese, technické služby a nakonec před volbami v roce 2010 i voda a kanalizace. EKOS zajišťoval pro město Řevnice například i svoz komunálního odpadu. Za to, že vybral firmu a platil faktury, účtoval městu 10% přirážku. Řevnice tak platily několik let za odpad ročně o statisíce víc, než bylo nutné. Město si u EKOSu objednávalo také péči o zeleň, úklid, údržbu a opravu komunikací, správu hřbitova a další služby. Za to mu posílalo smluvně dohodnuté čtvrtletní paušální platby. Městské zakázky EKOS živily, byl na nich zcela závislý, žádnou další činnost nevyvíjel a jiné příjmy než z města neměl. Nespokojenost občanů s poskytováním služeb EKOSem je v Řevnicích dlouhodobá. Většina uskupení, které se v roce 2010 ucházely o vedení města, měla v programu změny ve společnosti a opět i zprůhlednění jejího hospodaření. O tom, ale i o neschopnosti a neefektivnosti firmy a výplatách horentních odměn jejím jednatelům, v té době už zas po Řevnicích kolovaly legendy. Dozorčí rada k tomu víceméně mlčela. V těch několika zápisech z jejích rychle řídnoucích zasedání nenajdeme o vážných problémech firmy nic. Její členové od roku 2009 postupně podávali rezignaci. Mlčel i kontrolní výbor Zastupitelstva, kterému předsedal současný starosta Libor Kvasnička. Václav Zdráhal naopak přesvědčil Radu města a Zastupitelstvo, v nichž měli většinu ODS a Naše Řevnice, aby těsně před komunálními volbami schválili převod správy vodovodu a kanalizace pod EKOS. A to přesto, že nikdy nepředložil jasný plán nákladů a výnosů této činnosti, na jejíž odborné vedení navíc neměl kvalifikaci a musel si najímat další firmu. Nová Rada, která zasedla na městském úřadě po volbách na podzim 2010, si velmi dlouho ve věci EKOSu neudělala jasno. Několikrát vyzvala jeho jednatele a ředitele, aby ji seznámil s ekonomickou situací firmy a konstatovala, že finanční toky ve společnosti jsou nesrozumitelné. V hospodaření EKOSu nebyla například účetně oddělena jednotlivá střediska a nebylo tedy jasné, která z činností je dlouhodobě prodělečná. Pan Zdráhal "mlžil" i o závazcích společnosti, tedy o jejích dluzích. A radní si buď jasno udělat neuměli nebo nechtěli. Každopádně jako členové valné hromady EKOS, jejíž funkci Rada města plní, to udělat mohli a měli. A hlavně měli situaci řešit. Na jaře 2011 rezignovali i poslední členové už nejméně rok nefunkční dozorčí rady. Nepředali žádné písemné závěry své práce, ale na abdikačním setkání s Radou města konstatovali (jak stojí v zápisu), že "hospodaření v EKOSU je nedostatečné a byli ubezpečováni, že hospodaření bude pozitivní. V dozorčí radě je třeba takové skupiny lidí, která dotlačí EKOS k tomu, aby hospodaření bylo průhledné." Rada města usoudila, že takoví lidé nejsou, a kontrolní orgán společnosti zrušila úplně. V té době část radních, především Tomáš Smrčka, začala intenzivně prosazovat řešení další existence EKOSu ve společném podniku s firmou Středočeské komunální služby Kladno (dále SKS). Probíhala jednání o společném podniku s 50 % podílem města, ale kladenská firma, jejíž spřízněná společnost zajišťovala pro EKOS například svoz odpadu, nikdy nedala na stůl jasné plány a čísla. Starosta Libor Kvasnička naopak navrhoval převod všech činností EKOS zpět pod město, vlastně návrat ke stavu, kdy pod firmu patřila jen skládka. Ta ovšem byla po odchodu pana Kubáska z funkce uzavřena, zrekultivována a dnes na ní probíhá pouze povinný monitoring. Starostovo řešení nakonec získalo podporu Zastupitelstva. A to i přesto, že ani on srozumitelně nevyčíslil jeho ekonomické náklady a budoucnost ani nepředložil harmonogram celé operace. Radní Tomáš Smrčka (Naše Řevnice) a Jiří Drvota (ODS), příznivci řešení problémů EKOSu spoluprací s jeho největšími věřiteli (SKS Kladno a s nimi propojené firmy) či vytvořením společného podniku kvůli nesouhlasu s přijatou variantou řešení odstoupili z Rady města. Novými radními se na začátku roku 2012 stali MUDr. Jarka Dercová (TOP 09) a Roman Tichý (Pro Řevnice). Ovšem ve chvíli, kdy starosta Libor Kvasnička začal svůj plán v únoru 2012 uskutečňovat a vystřídal odvolaného jednatele EKOSu Václava Zdráhala ve funkci, ukázalo se, že jeho záměr je neprůchodný. Především proto, že největší věřitel EKOSu, kladenská společnost SKS (a s ní propojené firmy), začala požadovat splacení dluhu, vyžadovala záruky města a hrozila, že pošle EKOS do konkursu. Libor Kvasnička svá jednání s SKS uzavřel na konci srpna podpisem smlouvy a splátkového kalendáře. Podmínkou bylo, že v EKOSu zůstanou činnosti schopné svým ziskem částečně zajistit splácení dluhu, tedy správa městského lesa, vodovodu a kanalizace. Zastupitelstvo města dalo souhlas k tomu, aby město "poslalo" do své firmy z rozpočtu tři miliony korun na uhrazení dluhu. Navenek to vypadá, že je "problém EKOS" vyřešen. Dluhy se splácejí. Městská firma má nového, kvalifikovaného ředitele, který vyhrál výběrové řízení. Ale je to opravdu tak? Kontrolní výbor Zastupitelstva se během léta pokoušel pod vedením Tomáše Hromádky na základě dostupných dokumentů (např. zápisů z Rady a Zastupitelstva, dozorčí rady, kontrolního výboru, peněžního deníku EKOSu) zrekonstruovat příběh zadlužení firmy od roku 2008. Cílem bylo zjistit, jak je možné, že se EKOS do nepříznivé ekonomické situace vůbec dostal, a kdo vlastně nese za jeho opakované problémy odpovědnost. Zprávu kontrolního výboru vzalo v září Zastupitelstvo na vědomí a uložilo Radě města, aby na otázky v ní položené odpověděla na svém dalším řádném zasedání. Zpráva konstatuje, že valná hromada, tedy Rada města, nedostatečně nebo nedůsledně kontrolovala hospodaření EKOSu a nevyvozovala odpovědnost ani za pokuty, které firma musela zaplatit (jen za nedodržení monitoringu skládky zaplatil EKOS půl milionu), ani za škody, které firmě vznikly špatným hospodařením jejího ředitele a jednatele Václava Zdráhala. Kontrolní výbor například požádal o odpověď na otázku "na základě čeho pobíral jednatel a ředitel EKOSu odměnu za výkon funkce? Zda byla valná hromada, tedy Rada města, která převzala odpovědnost po volbách v roce 2010, s její výší a platovou politikou ve společnosti EKOS seznámena a schvalovala ji?" Došel totiž k závěru, že dlouhodobě byly odměny vedení a zaměstnanců EKOSu vyšší, než odpovídalo příjmům společnosti, která tak byla doslova "projedena". Dále se kontrolní výbor zeptal: "Proč valná hromada důsledně nevyžadovala po EKOSu jednoduché a veřejně přístupné kontrolní mechanismy jako je výroční zpráva, když jejich předložení doporučuje už zápis dozorčí rady z roku 2008?" Kontrolní výbor také očekává odpověď Rady, proč nevyvodila konkrétní odpovědnost za škody, které v EKOSu vznikly. Jak je možné, že dopustila, aby jednatel Václav Zdráhal nekontrolovaně zadlužil EKOS u společnosti SKS a s ní spřízněných firem, když je podle dokumentů zřejmé, že SKS už od roku 2008 opakovaně usiluje o vstup do řevnické městské firmy a možnost provozování skládky? Vyjasnit a konkrétně popsat všechna selhání, k nimž v minulosti v kauze EKOSu došlo, má význam ne proto, abychom pronásledovali viníky, ale proto, abychom chyby, které se staly a které milionovými částkami zatížily napjatý řevnický rozpočet, znovu a znovu neopakovali. A máme k tomu dobře našlápnuto. Nový ředitel firmy byl vybrán, aniž by předložil plán budoucího ekonomického fungování EKOSu. Nedostal v tom směru od Rady města ani žádné zadání, jehož splnění bychom mohli v budoucnu kontrolovat. Město nenastavilo ani po všech zkušenostech s fungováním své firmy kontrolní mechanismy, například nezavázalo nového ředitele předkládáním výroční zprávy. Dosud nejsou zkolaudovány rekultivace skládky, jejichž provedení vykazuje vážné nedostatky. Nejsou jasné náklady, které bude muset EKOS na dokončení rekultivací vydat. A hlavně: nebylo řádně zaprotokolováno v jakém stavu a s jakými nedostatky jednatel Václav Zdráhal předal firmu novému jednateli Liboru Kvasničkovi. Veřejnost není o situaci městské firmy dostatečně informována. Jsme opravdu tak nepoučitelní? Nebo tak hloupí? Možnost, že to děláme schválně, snad můžeme vyloučit.

Marie Reslová

P. S. Poté, co vyšla první verze tohoto textu na webu města Řevnice, přijala Rada 19. 10. 2012 usnesení, kterým ukládá jednateli EKOSu předložit výroční zprávu EKOS s.r.o. za rok 2011 do 31. 3. 2013. Neupřesnila ovšem, jaké údaje má obsahovat.  Vyjádření Rady města EKOS je naše priorita Rada města, která vznikla po volbách v roce 2010, problém EKOSu řešila -- byť relativně pomalu. Všechny strany a sdružení, které se dostaly do Zastupitelstva města, v ní měly po jednom radním, a konsensus se proto hledal hodně složitě. Patová situace se uvolnila až poté, co v Zastupitelstvu získala většinovou podporu varianta počítající s převodem činností Ekosu přímo pod město. Ing. Jiří Drvota (ODS) a Ing. Tomáš Smrčka (Naše Řevnice) v reakci odstoupili počátkem letošního roku z Rady. Nynější Rada složená ze zástupců sdružení Pro Řevnice, Občané Řevnic pro změnu a TOP09 pak odvolala Ing. Václava Zdráhala z funkce jednatele, poté i z funkce ředitele, dohodla s věřiteli Ekosu splátkový kalendář a zajistila finance na splacení několikamilionového dluhu, převedla pracovníky technických služeb pod městský úřad a ve výběrovém řízení vybrala nového šéfa Ekosu a technických služeb Pavla Kubáska. Poté uložila jednateli předkládat výroční zprávu, zadat řediteli vypracování plánu činností a stabilizace společnosti. Rozhodla také o tom, že se zasedání Rady města bude jednou měsíčně účastnit nový ředitel Ekosu: seznámí radní s výsledky hospodaření za uplynulý měsíc, se stavem společnosti a jejích činností. Rada města tak bude moci okamžitě reagovat na vývoj situace. Bylo také rozhodnuto, že problém Ekosu bude zařazen jako jeden z bodů na každé Zastupitelstvo. Veřejnost tak bude moci vývoj situace v městské společnosti podrobně sledovat.

Rada města

Vytvořeno 17.11.2012 0:35:12 | přečteno 128x | ernest
 
load