Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

O činnosti Kontrolního výboru

Jako v každé větší obci, i v Řevnicích, máme kontrolní výbor zastupitelstva, který by měl podle zákona o obcích č.128/2000 Sb. kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, Rady města a dodržování právních předpisů obecního úřadu. Jen málo obyvatel Řevnic patrně ví, co tento výbor konkrétně dělá a jaké jsou výstupy jeho činnosti. Pojďme se proto na jeden takový výstup podrobněji podívat. Jak vyplývá z posledního zápisu ze zasedání zastupitelstva v listopadu 2013, se členové výboru usnesli prověřit dokumentaci k rekonstrukci Revoluční a Tyršovy ulice. Z jejich zprávy byla na zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2013 z neznámých důvodů přečtena pouze úvodní část týkající se různých formálních nedostatků ve vypsání výběrového řízení na dodavatele a následném uzavření smlouvy s vítěznou firmou Eurovia a.s. Přestože se jedná o poměrně značné pochybení, daleko závažnější jsou zjištění o samotném průběhu rekonstrukce, které mohou mít neblahý vliv na budoucí stav obou komunikací. Právě kvůli pochybnostem o správnosti průběhu se totiž celá kontrola uskutečnila.

Důležitým zdrojem informací o průběhu každé stavby je stavební deník. Ze zprávy kontrolního výboru vyplývá, že stavební deník k rekonstrukci Revoluční a Tyršovy ulice byl veden značně ledabyle. Není v něm například jediný zápis, ani vyjádření technického (stavebního) dozoru investora k průběhu stavby a to ani v případě, kdy o vyjádření zhotovitel žádal. Není v něm rovněž žádná zmínka o konání (údajně dvou) kontrolních dní. Zajímavá je rovněž osoba, která technický dozor investora vykonávala. Jedná se o úřednici MÚ Řevnice, paní Bohdanu Slámovou, která nemá pro danou věc žádnou kvalifikaci ani zkušenosti. Ve stavebním deníku je navíc (pravděpodobně dodatečně) zapsán jako občasný stavební dozor ing. Jaroslav Borák. S ing. Borákem ovšem nebyla ze strany investora uzavřena žádná písemná dohoda o provádění stavebního dozoru na této stavbě.

Nejdůležitější část stavebních prací se v ulicích Tyršova a Revoluční odehrála poslední srpnový týden. Dne 23. 8. 2013 byly dle zápisu ve stavebním deníku provedeny zátěžové zkoušky zemní pláně po odstranění živice. U výběru míst, kde byly provedeny, ani u prováděných zkoušek nebyl přítomný technický dozor. Ve stejný den požádal ve stavebním deníku zhotovitel o povolení částečné pokládky asfaltového betonu. Odkazoval se přitom na „protokol o zátěžových zkouškách“, který je ale datován až 28. 8. 2013. Asfaltový beton byl dle stavebního deníku položen 27. 8. 2013. Vyjádření technického dozoru (pravděpodobně ing. Borák) k žádosti zhotovitele o částečné položení asfaltového betonu má čtyři slova, je značně nečitelné a není samostatně datováno.

A teď to nejzajímavější. Z fotodokumentace pořízené členem kontrolního výboru vyplývá, že asfaltový beton byl dne 27. 8. 2013 pokládán v mnoha místech přímo na hlínu.  Ze skladby komunikace byla oproti projektu totiž zcela vynechána vrstva štěrkodrtě o síle 20 cm v ulici Revoluční v celé šíři a v ulici Tyršova v části šířky (pravděpodobně 3 m).  V dokumentaci skutečného provedení stavby nejsou přitom změny ve skladbě komunikace, oproti projektové dokumentaci, uvedené.

(Pozn. autora: Pokládání asfaltového betonu jsem byl dne 27. 8. 2013 osobně přítomen. Na můj laický dotaz, proč se asfalt pokládá na hlínu, mi bylo mistrem stavby odpovězeno, že se zachraňuje situace. Přece nechci, aby děti šly první den do školy po blátě.)

Jan Schlindenbuch

 
Vytvořeno 6.1.2014 5:11:40 | přečteno 127x | ernest
 
load