Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Chci, aby město dobře fungovalo

Na městský úřad v Řevnicích nastoupil vloni v říjnu nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Vladislav Tilsch. Jedním z prvních úkolů, který ho zde čekal, byla příprava rozpočtu na rok 2014. V našem rozhovoru jsme však hovořili i o dalších tématech.

Co vše se řeší na ekonomickém odboru?

Naše náplň práce vyplývá už z názvu odboru. Ekonomie, to jsou zejména finance a z toho vyplývá základní úkol odboru, tj. zabezpečování financování všech aktivit města a městského úřadu podle platného rozpočtu. K dalším hlavním úkolům ekonomického odboru patří zejména zpracování rozpočtu na aktuální rok včetně jeho průběžných aktualizací (formou tzv. rozpočtových opatření), sestavení rozpočtového výhledu města na několik let dopředu, provádění rozboru hospodaření města ve vazbě na platný rozpočet, zpracování takzvaného závěrečného účtu města za uplynulý rok. Dále ekonomický odbor zajišťuje vedení účetnictví města včetně zpracování účetních, daňových a statistických výkazů, zabezpečuje veškerý platební styk města, evidenci pohledávek a závazků, vyměření a výběr místních poplatků (zejména ze psů a za odpad), výběr správních poplatků a výběr nájemného dle nájemních smluv a dalších předpisů. Současně zajišťuje agendu investic, oprav a údržby majetku města včetně projektové přípravy a zejména celou agendu grantového a dotačního řízení.

Já osobně zastřešuji agendy spojené s rozpočtem, kontrolu hospodaření a řízení financování. V rámci odboru mám ještě čtyři spolupracovníky, kteří mají na starosti účtárnu, pokladnu, agendu přípravy investic, oprav a údržby a nakonec ještě administrativu grantového řízení a investičních i neinvestičních dotací.

Jak se vlastně tvoří rozpočet obce?

Celý proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nemůžeme tedy improvizovat, ale musíme dodržovat předepsané postupy.

Jednotlivé položky v rozpočtu města jsou rozděleny jednak podle odvětvového třídění a dále pak podle druhu operací. Náš rozpočet je vyvěšený na webu města v sekci „Úřední deska“, takže kdo má zájem, může se tam podívat na podrobnosti.

Rozpočet by měl být sestaven a schválen před začátkem roku, což ale neznamená, že se pak už nijak nemění. Je to samozřejmě živý dokument, který se musí neustále upravovat podle toho, jak se vyvíjí situace v průběhu roku. Důvodů ke změnám může být velmi mnoho. Například v průběhu rekonstrukce či opravy silnice se zjistí nové skutečnosti mimo schválenou prováděcí dokumentaci, takže z objektivních důvodů dojde ke zvýšení nákladů proti plánované výši. Nebo město získá v průběhu roku další dotaci. Ta může být například na přístavbu MŠ, jak k tomu došlo v předchozím roce, ale i na jinou investiční akci, pro hasičský sbor, na zabezpečení voleb a tak dále. Město také může získat peníze z prodeje pozemku, dostat vyplacenou pojistku nebo naopak utrpět nějakou škodu.. Všechny takové změny je nutno zanést do rozpočtu formou takzvaného rozpočtového opatření, aby tento dokument byl stále aktuální.

Změny malého rozsahu až do výše 50 tisíc Kč schvaluje rada města, všechno ostatní musí schválit zastupitelstvo.

Z čeho plynou příjmy obce?

Největší příjmy pocházejí z rozpočtového určení daní. Stát přerozděluje vybrané daně podle určitých koeficientů na jednotlivé obce a těm tyto částky vyplácí. Jediná daň, která zůstává obci celá, je daň z nemovitostí. Vše, co se na našem katastru vybere, můžeme použít.

Dalšími příjmy jsou místní poplatky za psy, za odpady a podobně. Následují odvody z výherních automatů a správní poplatky. Důležitou součástí příjmů je rovněž příspěvek státu na výkon státní správy. Z něho obec hradí služby, které poskytuje, a přitom by je měl vykonávat stát. Jedná se zejména o matriku a stavební úřad. Další položkou jsou příjmy z nájmů a dalších služeb.

To jsem uvedl příjmy, které se v určité výši opakují každý rok a jsou tedy víceméně pravidelné. Mimo ně může obec získat finance ještě například z prodeje majetku nebo prostřednictvím nového úvěru či půjčky, případně teoreticky také z výnosů cenných papírů, zisků dceřiných společností a podobně.

Jak si Řevnice vůbec stojí po finanční stránce?

Podle posledního vývoje se dá říci, že město je na tom finančně dobře. I když rozpočet na letošní rok byl postavený jako ztrátový, máme v něm vytvořenou značnou rezervu a schodek jsme navíc schopni zaplatit z přebytku minulých let. Cash flow je také dobré, na účtech máme dost peněz na běžný provoz, a pokud „nevypadne nějaký opravdu velký hrůzostrašný kostlivec ze skříně“, není důvod se obávat, že by město Řevnice nebylo schopné své potřeby na provoz a plánovaný rozvoj financovat.

Na zastupitelstvu se mluvilo o refinancování úvěru, který mají Řevnice od České spořitelny. Můžete čtenářům Ruchu přiblížit, o co jde?

Město si v roce 2010 půjčilo 22 milionů, které použilo zejména na budování kanalizace. Úvěr byl původně sjednán s úrokem 5,4 procenta ročně a loni v říjnu se podařilo dojednat se spořitelnou snížení sazby na 2,5 procenta. Protože si myslíme, že by bylo možné srazit úroky ještě níž a tím dále uspořit náklady města, vypsali jsme letos na začátku roku výběrové řízení na refinancování úvěru. Oslovili jsme napřímo 5 větších finančních ústavů a podmínky řízení jsme navíc vyvěsili veřejně na webu. Nezávazně se nám ozvalo několik subjektů, ale v řádném termínu pak do výběrového řízení podala nabídku pouze Česká spořitelna. A protože podle zákona o veřejných zakázkách se při jediné nabídce musí výběrové řízení zrušit, učinili jsme tak, aniž bychom tuto jedinou nabídku otevírali.

Zastupitelstvo města na únorovém zasedání rozhodlo, že výběrové řízení budeme opakovat, takže ho vypíšeme znovu. Já věřím, že se do něj přihlásí tentokrát více zájemců, a kdyby ne, v opakovaném výběrovém řízení už můžeme pracovat i s jedinou nabídkou. Pokud by byla výhodnější než stávající stav, budeme ji moci využít.

Co dalšího ještě letos na ekonomickém odboru chystáte?

V prvé řadě připravujeme hlubší pravidelné rozbory hospodaření města, které budeme kvartálně předkládat radě města. Ta potom bude lépe informována a bude se moci snadněji a lépe rozhodovat ve finančních otázkách a při dalších, zejména investičních akcích.

Ještě do konce školního roku bychom také rádi stihli prověřit financování základní, mateřské a základní umělecké školy.

Máte nějaký osobní cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?

Já sám jsme občanem Řevnic a už jenom proto chci, aby město dobře fungovalo a mělo též dostatek prostředků na další rozvoj. Aby současně činnost úřadu byla transparentní, aby se hospodařilo hlavně racionálně a efektivně a aby se výsledky hospodaření odrazily i v tom, jak to tady vypadá a jak se nám tu žije. Věřím, že se podaří postupně naše životní prostředí kultivovat a dále zlepšovat.

Děkuji za rozhovor.

Pavel Černý

Vytvořeno 24.2.2014 9:54:28 | přečteno 138x | ernest
 
load