Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, myslím, že prázdninové dvojčíslo Ruchu je vhodnou příležitostí pojmout pravidelné seznamování s tím, co se na radnici a ve městě děje, trochu víc do šířky. Tentokrát se tedy nezaměřím pouze na aktuální měsíc, ale pokusím se shrnout to hlavní, co se událo za celé volební období.  

Investice

Podle údajů z ekonomického odboru město Řevnice investovalo za poslední čtyři roky téměř 120 milionů korun. Největší částka směřovala samozřejmě do druhé etapy kanalizace a do rozšíření čistírny odpadních vod. Za tyto akce jsme zaplatili bez mála 90 mil. Kč a já jsem rád, že se vše podařilo dokončit ve stanoveném termínu a že všechny problémy a komplikace, které takto rozsáhlá stavba zákonitě přináší, se podařilo vyřešit, aniž by došlo k výraznému zdržení, k výpadkům ve financování nebo ke zhoršení kvality prací.

Druhou nejvyšší investicí byla přístavba a rekonstrukce mateřské školy. Ta město přišla zhruba na 8 mil. Kč, za které si školka pořídila nejen novou učebnu pro 21 žáčků včetně vnitřního vybavení, ale také šatnu, sociální zařízení, kabinet a hlavně zateplení celé budovy a novou střechu. Už se těším, až se příští rok dokončí terénní úpravy na zahradě, aby se sem mohly umístit nové herní prvky, jejichž nákup se také chystá.

Další nemalé investice se týkaly základní školy. O loňských prázdninách byly vybudovány dvě třídy nad městským úřadem, aby řevnická základní škola měla dostatečnou kapacitu pro příjem prvňáčků, kterých je stále více. Částečnou modernizací prošla také školní kuchyně a jídelna, kde došlo k nákupu nových konvektomatů a instalaci vzduchotechniky. Na prvním stupni základní školy se původní elektrické akumulační topení nahradilo plynovým, což má značný vliv na snížení nákladů na energie. A do kapitoly „Školství“ patří i nákup nového klavíru pro Základní uměleckou školu v Zámečku.

V souvislosti s investicemi musím rovněž zmínit nové povrchy komunikací. Je mi jasné, že ti, kteří mají před domem prašnou cestu nebo silnici plnou výmolů, mnoho důvodů ke spokojenosti nemají, ale i v této oblasti se podařilo odvést viditelný kus práce. Současné vedení města v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 20. 6. 2011 vyčleňuje na opravy a budování nových komunikací částku, která vznikla navýšením koeficientu daně z nemovitostí, a daří se najít i nějaké prostředky navíc. V posledních letech se tedy nového asfaltového povrchu dočkaly ulice: Školní, Revoluční, Tyršova, Raisova a Selecká. Oprava povrchu recyklátem byla provedena v ulicích Janáčkova, Fibichova, Dvořákova a Smetanova, částečné opravy v ulicích Nezabudická, Lesní a Čajkovského. Byl bych moc rád, kdyby se minimálně stejné tempo v opravách komunikací podařilo udržet i v příštím volebním období.

Ve výčtu investičních akcí nesmím zapomenout na postupnou obnovu a rekonstrukce veřejného osvětlení a také na nové jeviště v Lesním divadle. Zvláště tato posledně jmenovaná akce přinesla pro všechny zúčastněné značný nápor na nervy, ale nakonec se přece jen podařilo dílo dokončit před první letošní divadelní premiérou. Poděkování za to si zaslouží členové divadelního souboru i mnoho dalších, kteří s rekonstrukcí pomáhali. Bez jejich práce by musela být letošní sezóna v Lesním divadle zrušena, což by byla nenahraditelná škoda.

Úspory

Město peníze nejen investuje, ale také se je snaží šetřit a snižovat náklady. Jednou z akcí směřujících k tomuto cíli byla už zmíněná výměna elektrického topení na prvním stupni ZŠ za plynové. Za zdárný průběh této akce bych chtěl poděkovat zejména Ing. Jiřímu Drvotovi, který ji měl zpočátku na starosti.

Další nemalé úspory přináší změna dodavatelů elektřiny a plynu pro město a jím spravovaná zařízení. Díky výběru levnějších dodavatelů dnes utrácíme za energie o cca 480 tis. Kč ročně méně. A několik desítek tisíc přinesla i změna telefonního operátora. Tím, že se město stalo plátcem DPH, uspořilo při výstavbě kanalizace cca 2,4 mil. Kč.

Na snižování nákladů však myslíme i v průběhu jiných akcí. Např. s dodavatelem kanalizace se nám podařilo dojednat technické řešení uložení kanalizace v Bezručově ulici, které nevyžadovalo plánovanou přeložku vodovodu. Tím jsme ušetřili 800 tis. Kč. S obcemi, které zatím neplatily neinvestiční příspěvek na žáka, jsme se domluvili na jeho placení, čímž do rozpočtu přibylo každý rok více než 170 tis. Kč. Hledání a řešení dalších drobných úspor je součástí naší agendy takřka denně.

Dotace

Velmi důležitou součást příjmové stránky městského rozpočtu tvoří dotace. Je skutečností, že od schopnosti získávat peníze z dotací se v mnohém odvíjí vybavenost dané obce a kvalita života v ní. Jsem rád, že se nám i na tomto poli poměrně daří a věřím, že v současném volebním období získané a investované peníze ponesou své ovoce ještě dlouho v budoucnosti.

V rámci těchto investic v celkové hodnotě 90 mil. Kč jsme na dotacích získali 62 mil. Kč.

Nejvíce těchto prostředků bylo použito na budování kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod. Další dotační akcí bylo rozšíření a rekonstrukce mateřské školy, nákup zametacího stroje, změna topení na prvním stupni a v neposlední řadě vybudování kompostárny.

V současné době ještě jednáme o dotaci na úpravu komunikace před nádražím a na rozšíření kapacity základní školy, akceptovány jsou žádosti o dotace na zateplení budovy druhého stupně ZŠ a úpravu městské zeleně. Také jsme podali žádost o dotaci na opravu povrchu ulice Sádecká a nový povrch části ulice Sochorova.

Ostatní dění ve městě

Během mého působení v úřadu starosty jsem musel řešit i několik velmi složitých, dalo by se říci až vyhrocených situací. Mezi nejkomplikovanější patřila určitě stabilizace společnosti Ekos. V době mého nástupu do funkce představoval Ekos pro město značnou zátěž. Jeho hospodaření bylo ztrátové a jeho dluhy hrozivě rostly. Vzhledem k nedořešenému uzavření páté etapy skládky Na Bořích hrozily značné sankce. Po dlouhých a velmi složitých jednáních s věřiteli Ekosu a se zastupiteli města se mi podařilo prosadit řešení, kdy část činností Ekosu byla převedena pod město. Sám jsem se stal jednatelem společnosti a rada města odvolala tehdejšího ředitele společnosti a jmenovala nového, který vzešel z výběrového řízení.

Bylo to opravdu značně náročné a vyčerpávající, a o to víc mě těší, že se nakonec situaci v Ekosu podařilo stabilizovat a zamezit jeho dalšímu zadlužování. Starý dluh se postupně splácí a ke zdárnému konci spěje i kolaudace uzavření 5. etapy skládky. Nedávno jsem předal funkci jednatele a věřím, že nastartovaný proces bude úspěšně pokračovat a že již nedojde k žádnému negativnímu zvratu.

Podobně „horkým tématem“ byla i řevnická základní škola a situace v ní. Dění kolem školy rozdělilo zúčastněné do několika skupin, které si mezi sebou vyměňovaly názory prostřednictvím médií, a to někdy dosti nevybíravým způsobem. Pověst naší školy značně utrpěla a negativní atmosféra nemohla prospět ani kvalitě výuky ani zájmu rodičů umísťovat sem své děti. Rada města proto rozhodla o vypsání výběrového řízení na ředitelku školy. K tomuto kroku jsme přistoupili přesto, že bylo jasné, že vyvolá nesouhlasné reakce části zastupitelů i veřejnosti. Ale považovali jsme to za správné a skutečnost nám dala za pravdu. V současné době už je atmosféra kolem školy mnohem klidnější, vše se soustředí hlavně na výuku a podle výsledků dotazníkového šetření ke strategickému plánu už valná většina řevnických občanů nepovažuje základní školu za problém, který by bylo třeba řešit.

I když událostí a akcí, jimiž bylo naplněno právě se završující volební období, proběhlo mnohem více, chtěl bych na závěr připomenout ještě dvě témata, která považuji za důležitá. Jedná se o územní a strategický plán. Na přípravě obou dokumentů s námi spolupracovali i občané města. Byl vykonán velký kus poctivé práce a já jsem přesvědčen, že se tyto dokumenty stanou užitečnými podklady pro rozvoj Řevnic v budoucích letech. S tímto cílem jsme k jejich tvorbě přistupovali a věřím, že je ocení i představitelé města vzešlí z příštích voleb.

Libor Kvasnička, starosta

Vytvořeno 12.6.2014 14:46:22 | přečteno 264x | ernest
 
load