Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Z jednání Rady města

RM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v únoru, na kterém byli přítomní seznámeni s činností Rady města Řevnice, desetkrát.

Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena. RM se zabývala žádostmi o odkup a prodeje pozemků a výstupy předkládala zastupitelstvu města ke schválení. RM projednala účetní závěrku města sestavenou ke dni 31. 12. 2013, závěrečný účet za rok 2013 s výhradou a společně se zprávou o výsledku přezkoumání a hospodaření z odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje ji předložila ke schválení ZM.  RM schválila nákup energií – plynu a elektřiny – pro rok 2015 společně s městem Černošice prostřednictvím firmy Prospeksa, a.s. na Českomoravské komoditní burze Kladno. RM schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění zákona o obecní policii s městem Černošice a předkládá ji ZM ke schválení. RM schválila výběrové řízení na zhotovení 3000 ks map města Řevnice, které budou zhotoveny do letních prázdnin.

RM schválila finanční příspěvek ve výši 3.500 Kč Sboru dobrovolných hasičů na realizaci akce Majáles, finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro pana MUDr. Königa na vydání publikace „Řevnice na starých pohlednicích“, neboť původní částka ve výši 50.000,- Kč se jeví jako nedostatečná, finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč městu Dobřichovice na realizaci a zabezpečení akce „Královský průvod“, žádost Ski klubu Řevnice o pořádání závodu Nordic Walking Tour – bez příspěvku. RM schválila spolupráci se společností Kinematograf bratří Čadíků při charitativní akci Filmové léto 2014 a finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč (včetně DPH) na 4 dny promítání v termínu 13. - 16. 8. 2014. RM schválila přijetí peněžního daru ve výši 28.000,- Kč od o.s. Dětské hřiště na nákup nového herního prvku.

RM schválila přerozdělení hospodářského výsledku pro MŠ, ZUŠ a ZŠ. Na základě opatření doporučených kontrolou z Inspektorátu práce ředitelka ZŠ zajistila vydávání obědů pro cizí strávníky tak, aby byl v souladu s pracovně právními předpisy. RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí ZŠ – I. stupeň a vzala na vědomí informaci o akceptaci projektu: Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR a schválila zadání na zpracování projektové dokumentace.

RM souhlasila s uzavřením Dodatku k úplnému znění Zřizovací listiny ZŠ Řevnice, kterým se organizaci uděluje souhlas k výkonu doplňkové výdělečné činnosti a tento dodatek předkládá ZM ke schválení. Byla dokončena rekonstrukce zastřešení jeviště Lesního divadla a v současné době se uzavírají nájemní smlouvy na akce.

Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za měsíce 1-4/2014 a RM schválila závěrku a výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. společně s plánem činnosti společnosti na rok 2014.

Probíhaly práce na zpracování Strategického plánu, který bude předmětem jednání a schválení v ZM. RM doporučila zastupitelstvu města ke schválení počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2014-2018, a sice opět v počtu 15 členů. Po projednání a doporučení PhDr. Buchteleho ze Státního archivu vydala tajemnice nový spisový řád MÚ Řevnice, aby byl v souladu s platnou legislativou. RM souhlasila s pořádáním koncertu dechové hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav výročí krále Jiřího z Poděbrad dne 22. 6. 2014. RM se zabývala odpověďmi na předložené petice, stížnosti a žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Vytvořeno 7.7.2014 10:21:46 | přečteno 315x | ernest
 
load