Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Zadní Třebaň vyhlašuje konkurs na ředitele místní školy

Starostka obce Zadní Třebaň vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň. Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1.srpna 2016.

Požadavky: 1.Odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy, 2. Příslušná praxe  3. Znalost školské problematiky a školských právních předpisů, zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, organizační a řídící schopnosti. 4. Způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost. 5. Zdravotní způsobilost. 6. Základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace).

Písemně zašlete: 1.Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail., 2.Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání), 3.Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie prac. smluv) + potvrzení zaměstnavatelů, u kterých byla příslušná praxe vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe, 4.Strukturovaný profesní životopis, 5.Písemnou koncepci rozvoje a řízení Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun, a to v rozsahu max. 5 normostran, 6.Výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 7.Čestné prohlášení podle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971), 8.Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců), 9.Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu, 10.Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, platném znění.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „ KONKURZ ZŠ – NEOTVÍRAT“ musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do úterý 10. května 2016 do 12.00 hod. do kanceláře Obecního úřadu Zadní Třebaň, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň.

Markéta Simanová, starostka obce
Vytvořeno 30.3.2016 12:27:15 | přečteno 245x | ernest
 
load