Vyhledávání

RUCH Řevnice

RUCH Řevnice
Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Nové očkovací centrum Dobřichovice. Foto Neubert.cz

Konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice

Rada města Řevnice na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ ředitelky Mateřské školy Řevnice, příspěvkové organizace se sídlem na adrese Mníšecká 676, 252 30 Řevnice, IČO: 71005803 Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1. září 2016. Předpoklady pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
Požadavky pro výkon činnosti ředitele:
 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace),
 • organizační a řídící schopnosti.
Písemně zašlete:
 • Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail.
 • Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání).
 • Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie pracovních smluv) + Potvrzení zaměstnavatele/zaměstnavatelů, u kterého/kterých byla příslušná praxe vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe - příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.
 • Strukturovaný profesní životopis.
 • Písemnou koncepci rozvoje a řízení Mateřské školy Řevnice v rozsahu max. 5 normostran.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
 • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.
 • Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele ne starší 3 měsíců.
 • Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu - příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/
Přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školy, čestné prohlášení o délce pedagogické praxe, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a prohlášení ke zveřejnění koncepce vlastnoručně podepište. Pozdě došlé přihlášky a přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované doklady a přílohy, budou z konkursního řízení vyřazeny. Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je 9.8.2016, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „Konkurs MŠ -NEOTVÍRAT“ musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 11.7.2016 do 17:00 hod. do podatelny Městského úřadu Řevnice na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. V Řevnicích  13.6.2016 Ing. Tomáš Smrčka, starosta města Řevnice
Vytvořeno 15.6.2016 14:11:56 | přečteno 645x | ernest
 
load