Souvisí situace na škole se zpožděním projektu firmy radního Kozáka?

Dne 19. 10. 2015 jsem se poprvé jako občan Řevnic zúčastnil jednání zastupitelstva města, neboť jsem jako mnoho dalších znepokojen situací okolo školy. Motivace obou stran a okolnosti, které vedly k dohodě mezi městem a ředitelkou školy paní Seidlerovou o jejím odchodu mi totiž nebyly zcela jasné. Načasování celé této akce na začátek školního považuji za zcela nepochopitelné.

Přes místy bouřlivou atmosféru, jsem byl překvapen otevřeností pana starosty Smrčky, který nakonec velmi přesně popsal to, co vedlo v konečné fázi k uzavření dohody. Tedy zaslání vytýkacího dopisu paní ředitelce následované osobním jednáním pana starosty, ve kterém nabídnul paní ředitelce dohodu o ukončení jejího působení a informoval ji, že pokud na ni nepřistoupí, bude radou města odvolána.

Diskutované důvody, které snad měli obhajovat vysoký tlak soustavně vyvíjený radou města na školu a její zaměstnance, považuji ve své podstatě za malicherné a spíše zástupné. To, že na jednání zastupitelstva přišli paní ředitelku osobně podpořit učitelé, rodiče a člen školské rady mě v tom jenom utvrdilo.

V situaci, kdy je škola zavalena vysokým počtem udání a stížností, z nichž nemalá část je pravděpodobně generována duševně deprivovanými jedinci, bych očekával zásadní podporu školy radou města jako celku. Celková neakceschopnost a nečinnost rady mě šokovala. Na jednání mimo jiné zaznělo, že místostarosta Skripnik měl blíže nespecifikované komunikační problémy, paní radní Reslová by paní ředitelku odvolat nikdy nechtěla a pan radní Ing. Petr Kozák v této souvislosti uvedl, že na jednáních rady ohledně školy pouze seděl a poslouchal.

Zaslechl jsem, že město Řevnice má nárok dle smlouvy, které uzavřelo s firmou radního Ing. Petra Kozáka 2 Q s. r. o. na penále ve výši 1 000 000 Kč, z důvodu nedodržení smluvních podmínek. Dále jsem zaslechl, že si rada města najala právníka, který ji již poskytl své stanovisko k tomuto problému. S tímto stanoviskem je nutně radní Ing. Petr Kozák seznámen. Jako radní má nezpochybnitelný vliv na jednání rady a přístup k interním informacím.

Pokud jsou tyto informace pravdivé, musí se pan radní jako jednatel společnosti 2 Q zdržet jakýchkoliv právních úkonů a jednání, které by mohlo směřovat ke snížení nároků města Řevnice na výši penále. Jiné jednání by mohlo být považováno za porušení odstavce 1 § 255 trestního zákoníku České Republiky, tedy naplnění skutkové podstaty trestného činu Zneužití informace a postavení v obchodním styku, které se trestá odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Zajímalo by mě, zda by pan radní pouze „seděl a poslouchal“, pokud by neměl problém s plněním smlouvy, kterou jako jednatel dobrovolně uzavřel s městem. Karel Hübl