Cesta do budoucnosti

ZUŠ Řevnice aModrý domeček vyhlašuje již 5. ročník regionální výtvarné soutěže Téma soutěže: CESTA DO BUDOUCNOSTI Jak bude vypadat svět v budoucnosti podle Vás?   A co je to ta budoucnost? Označení pro čas, který ještě nenastal …a něco o budoucnosti pro inspiraci. V lidské mysli měla budoucnost zvláštní postavení a těšila se velké pozornosti. Lidé se odpradávna snažili o budoucnosti něco zjistit a to věštěním nebo předpovídáním (připomeňme třeba věštírnu v Delfách). Na základě vědeckého zkoumání neexistuje důkaz, že by se budoucnost skutečně předpovídat dala, a proto se toto téma často stává námětem vědecko-fantastické literatury tzv. SCI – FI. Zde je děj zasazen do neznámých světů, postaven na vymyšlené historii, prostupující neexistujícími technologiemi, plný podivných krajin s neznámými formami života. Můžete pohlédnout do budoucnosti vašeho domu, města, celé zeměkoule, a třeba i vesmíru, tam můžete navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi. Za zakladatele žánru bývá považován Jules Verne a z českých autorů je to například Svatopluk Čech a Karel Čapek. Budeme se těšit na Vaše kresby, malby, grafiku, fotografie a plastiky.  
Věková kategorie Soutěž je určena všem žákům základních škol v regionu Dolní Berounky a Mníšku pod Brdy, kteří se v den podání přihlášky nacházejí ve věkovém rozmezí 5 - 15 let. Soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií:   1. kategorie: děti předškolního věku 2. kategorie: 1. - 3. třída základních škol 3. kategorie: 4. - 6. třída základních škol 4. kategorie: 7. - 9. ročník základních škol časový harmonogram ü  Zahájení soutěže: 31. 1. 2013 ü  Uzávěrka přihlášek do soutěže je v úterý 2. dubna 2013 do 17.00 hod. Práce přihlášené po termínu uzávěrky nebudou do soutěže zařazeny. ü  Práce do soutěže můžete odevzdávat v Modrém domečku v kanceláři ve 2. patře, v ZUŠ Řevnice v ředitelně školy, nebo zaslat poštou na níže uvedené adresy. ü  Přihlášky do soutěže zašlete elektronicky v přiloženém soupisu na emailovou adresu: zus.rev@seznam.cz, práce z druhé strany označte také přihláškou (vyplňte, nalepte). ü  Komise vybere nejlepší práce do 5. 4. 2013. ü  Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice, sál Zámečku v úterý 9. dubna 2013 v 16 hodin. Výstava potrvá do 5. června 2013. ü  Od 6. 6. 2013 budou práce k vyzvednutí v Modrém domečku nebo v ZUŠ Řevnice.   Adresy, na které můžete zasílat své práce: Modrý domeček, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a ZUŠ Řevnice Mníšecká 29, 252 30 Řevnice   Podrobné informace o soutěži včetně  přihlášek a formuláře k soupisu najdete na www.zus-revnice.cz a www.os-naruc.cz Podmínky přihlášky do soutěže Práce jsou do soutěže přihlašovány prostřednictvím škol, výtvarných ateliérů i jednotlivě.      Za každého autora je možné do soutěže přihlásit maximálně jednu vybranou práci. Vhodným předvýběrem pro soutěž jsou školní interní kola. Odborná umělecká  porota vybere do 5. 4. 2013 nejlepší práce (tři ze zúčastněných prací, z každé věkové kategorie, v případě, že nebude některá kategorie dostatečně zastoupena, přistoupí porota k náhradním řešením). Vítězové soutěže budou dopředu informováni. Dále bude udělena cena publika, kdy o výsledku rozhodnou návštěvníci výstavy, kteří budou hlasovat, vyhlášení ceny publika proběhne na konci května na některém z doprovodných programů (autor bude informován). Lístek označený jménem autora a názvem díla vhodí na určené místo v kavárně Modrého domečku nebo v ZUŠ Řevnice, dílo s největším počtem hlasů získá ocenění. Každá ze soutěžních prací podléhá posouzení vyhlašovatele z hlediska souladu s podmínkami soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny (a pokud byly odevzdány, budou vyřazeny) práce, které: a) svým obsahem odporují  dobrým mravům b) byly dle informací dostupných vyhlašovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže c) jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům. O celkovém pořadí a výsledcích soutěže budeme informovat také prostřednictvím webových stránek www.zus-revnice.cz. Žánr: Zájemci o účast v tomto regionálním projektu mohou tvořit v následujících výtvarných žánrech, které jsou pro letošní rok stanoveny: Formát: Kresba, malba, fotografie omezen maximální velikostí A2 Plastika, instalace 60x30x30 cm, v případě reliéfu 30x30 cm.   Složení odborné poroty: Odborná porota, která  bude posuzovat odevzdané práce, se skládá z uměleckých odborníků a zástupců vyhlašovatele soutěže. Nakládání s odevzdanými pracemi: Vyhlašovatelé si vyhrazují  právo s odevzdanými soutěžními pracemi přiměřeně nakládat včetně práva na publikování, a to při současném a důsledném respektování všech autorských práv. Díla přinesená do soutěže jsou v souladu s autorským zákonem díla soutěžní. Autor vítězného soutěžního díla není bez souhlasu vyhlašovatelů oprávněn soutěžní dílo užít či poskytnout licenci jinému. Odevzdáním výtvarných prací, přihlášením do soutěže a splněním všech náležitostí  požadovaných v podmínkách účasti, vyjadřují autoři (popř. jejich zákonní zástupci) souhlas se všemi podmínkami soutěže a zavazují se respektovat rozhodnutí poroty.

Za vyhlašovatele soutěže Ivana Junková