O časopisu

Zpravodaj města Řevnice RUCH je měsíčník vycházející od roku 1990.


Jeho vydavatelem je Město Řevnice.Adresa redakce: Ruch, Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, e-mail: ruch@revnice.cz

Vydání povoleno pod č. MK ČR E 12924.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky u každého čísla zapsána v tiráži aktuálního čísla (většinou okolo 23. v měsíci)