Výběrové řízení na místo účetní

Město Řevnice

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice, zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou , starostou

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění,

výběrové řízení na obsazení pracovního místa – účetní města Řevnice.

Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74
Platové zařazení: dle platných mzdových tarifů NV č.300/2019 Sb
Sjednaný druh práce: vedení a zpracování účetnictví města Řevnice
Náplň práce:
- Vedení a zpracování účetnictví města včetně hlášení do centrálních systémů
- Vedení a účtování vystavených a přijatých faktur, veškerých obecních příjmů a nákladů
- Podávání daňových přiznání
- Evidence majetku, příprava podkladů pro inventarizaci majetku
- Spolupráce při přípravě sestavování rozpočtu, rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu města
- Spolupráce při sestavování výkazů roční zprávy, sestavování roční uzávěrky, statistiky
- Práce v programovém vybavení od firmy Ortex program Orsoft
Předpokládá se základní orientace v dále uvedených právních předpisech v platném znění, a to zejména:
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č. 531/1991 Sb., pro některé účetní jednotky
- České účetní standardy
- Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Požadované vzdělání:
- SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání - výhodou vzdělání ekonomického směru
- Výhodou znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí
- Praxe v oblasti komplexního zpracování účetnictví včetně účtování mezd a majetku, DPH, závěrkových prací a sestavování výkazů minimálně 3 roky (praxe ve státní správě výhodou)
- Výhodou znalost personální a mzdové agendy
- Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC, kancelářských programů, účetních systémů, vyplňování formulářů, znalost práce s internetem
- Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou
- Komunikativnost a časová flexibilita
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
- Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
- znalost jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nutno připojit strukturovaný profesní životopis, s uvedením jednotlivých zaměstnání, časovými údaji a pozicí, kterou uchazeč vykonával, včetně stručného popisu činnosti, kterou v dané pozici vykonával, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou, v první roce možnost kratšího úvazku (nejméně však 3/4)
- zaměstnanecké benefity (stravné 80 Kč za odpracovaný den, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění, flexibilní začátek/konec pracovní doby)

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 10. 3. 2020 do 14:00 hodin na adresu:

Městský úřad Řevnice
k rukám starosty
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
obálku označit slovy: „Výběrové řízení – účetní města Řevnice -neotvírat“.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru nejpozději 1. 4. 2020 nebo dle dohody.

Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je uchazeč nevyžádá písemně v přihlášce zpět.
Schváleno Radou města Řevnice dne 13. 2. 2020
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv, i po jeho dokončení.
Podrobnosti sdělí starosta městaŘevnice Ing. Tomáš Smrčka, tel. 603 525 055.